Từ ngày
Đến ngày
Tiêu đề
Tóm tắt
Mục tin
Khoa học và nhà khoa học (18/04/2014)
1. Khoa học là lĩnh vực hoạt động nghiên cứu nhằm tạo ra những tri thức mới về tự nhiên, xã hội, tư duy, bao gồm tất cả những điều kiện và những yếu tố của quá trình tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học của từng lĩnh vực. Vì vậy, có thể nói khoa học cũng là một trong những biểu hiện của hình thái ý thức xã hội. Với những tri thức đã được tích lũy về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, trình độ, kinh nghiệm, phân công, hợp tác, các nhà khoa học đã tạo ra những sản phẩm khoa học, phục vụ đời sống con người và phục vụ xã hội. Những cơ quan nghiên cứu khoa học, những trang bị, thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu, nguồn tư liệu là những cơ sở quan trọng để nhà khoa học có điều kiện tạo ra sản phẩm tốt. Hệ thống khái niệm, phạm trù, thông tin khoa học là kiến thức cơ bản đã được tích lũy từ nhiều năm để nhà khoa học có điều kiện phát triển bước tiếp. Khoa học được coi là một hệ thống hoàn chỉnh về kiến thức để tạo ra kết quả nghiên cứu của từng lĩnh vực; là kết quả của phân công lao động xã hội. Nghiên cứu cơ bản (lý luận) và nghiên cứu ứng dụng là kết quả của nghiên cứu khoa học. Cái này tạo tiền đề để cái kia phát triển. Cái kia là kết quả của nghiên cứu của cái này được phát triển ở trình độ cao.
Các bài cùng chủ đề
 
Bản tin phổ biến kiến thức số 117/2014