06:46 ICT Thứ hai, 17/06/2019
Rss Feed

Công tác Thi đua, Khen thưởng của Hội Luật gia giai đoạn 2010 - 2015

Đăng lúc: Thứ tư - 12/08/2015 15:56 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Trong giai đoạn 2010 - 2015, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là giai đoạn có nhiều sự kiện quan trọng trong tổ chức và hoạt động của Hội, các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 19/KL-TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Chỉ thị số 08/2013/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Công tác thi đua, khen thưởng của Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong giai đoạn tới

Công tác Thi đua, Khen thưởng của Hội Luật gia giai đoạn 2010 - 2015

 Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Trong 50 năm, hoạt động, Hội không ngừng phát triển; tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh; đội ngũ hội viên ngày càng đông đảo, có mặt tại hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và ở hầu hết các địa phương. Trong 5 năm qua, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức quán triệt nội dung các văn bản: Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Chỉ thị số 08/2013/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhận thức của các các cấp hội và hội viên về công tác thi đua, khen thưởng đã được nâng lên đáng kể. Các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; hiểu rõ nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng và  của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng gắn phong trào thi đua yêu nước với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, Hội cũng đã tổ chức quán triệt và động viên các cấp hội hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII (28/12/2011) với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015”. Trên cơ sở đó, mỗi cấp hội vận dụng, xây dựng các chương trình kế hoạch công tác, phát động và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng một cách chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, để đáp ứng yêu cầu của công tác thi đua của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, ngày 12/11/2012 Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng mới của Hội Luật gia Việt Nam, thay thế cho Quy chế Thi đua, khen thưởng năm 2004. Quy chế Thi đua, khen thưởng năm 2012 kế thừa những quy định hợp lý của Quy chế năm 2004, đồng thời được bổ sung nhiều nội dung mới, phù hợp với các quy định của pháp luật thi đua, khen thưởng và thực tiễn tổ chức, hoạt động của Hội, tạo cơ sở cho việc triển khai thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả phong trào thi đua của các cấp hội trong toàn quốc. Trên cơ sở Quy chế thi đua, khen thưởng, Trung ương Hội đã kịp thời có các văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất quy chế trong toàn bộ hệ thống hội. Hàng năm, Ban Thường vụ đều có nghị quyết chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, trên cơ sở đó Ban Thi đua, khen thưởng của Hội kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch thi đua đến các cấp hội và hội viên. Năm 2011, Hội Luật gia Việt Nam thành lập 6 Cụm thi đua, tạo ra điều kiện và phương thức tổ chức thi đua mới. Hàng năm các cụm thi đua và Hội Luật gia các cấp đã chủ động phát động phong trào thi đua đến từng đơn vị và mỗi cá nhân hội viên, tạo động lực thi đua, đoàn kết phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác của các đơn vị và cá nhân trong từng đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hội. Thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng của Hội trong giai đoạn vừa qua cho thấy, công tác tổ chức quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong các cấp Hội và hội viên đã được thực hiện tốt; nhận thức của các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng đã được nâng lên đáng kể. Công tác chỉ đạo điều hành của hội cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, Hội đã đề ra và thực hiện có hiệu quả một số giải pháp cơ bản, góp phần tạo động lực và đưa công tác thi đua, khen thưởng của hội phát triển lên một bước mới.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước hàng năm được triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Hàng năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội đều có nghị quyết, trong đó có nội dung về công tác thi đua, khen thưởng, chỉ đạo Văn phòng và Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Trung ương Hội xây dựng kế hoạch thi đua, kịp thời phổ biến, quán triệt đến các cấp Hội, các cụm thi đua để thực hiện. Các khâu phát động thi đua, đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thi đua, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch thi đua, bình xét thi đua và khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình, xuất sắc, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được tiến hành đồng bộ và đi vào nề nếp. Nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới, bảo đảm tính phù hợp và tính khả thi, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và những sự kiện quan trọng khác. Chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí thi đua luôn được xác định gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Hội, tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mỗi cấp Hội và hội viên.

 Theo đó, trọng tâm của các phong trào thi đua hàng năm trong giai đoạn 2010 – 2015 của Hội được xác định bao gồm: Năm 2011 là năm quán triệt sâu sắc, triển khai mạnh mẽ chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XI, thi đua lập nhiều thành tích hướng tới Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2012 là năm quán triệt và thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Năm 2013 là năm quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, thi đua đổi mới về tổ chức, nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng đội ngũ luật gia Việt Nam Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, Vững vàng về tư tưởng chính trị , Tận tụy với nghề, Vì dân, Vì công lý; mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội luật gia. Năm 2014 là năm đổi mới toàn diện về tổ chức và hoạt động, thi đua lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam và Đại hội điển hình tiên tiến Hội Luật gia Việt Nam lần thứ hai. Năm 2015 là năm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII: Ðổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, tạo sự lan tỏa trong hệ thống của Hội.

Cùng với các phong trào thi đua thường niên, Hội còn triển khai các phong trào thi đua theo chủ đề, sự kiện, điển hình như: Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và của Hội Luật gia Việt Nam; kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 – 11/06/2013); thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII; Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2015, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955 – 04/4/2015) và Đại hội điển hình tiên tiến Hội Luật gia Việt Nam lần thứ II...

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường trực Trung ương Hội và Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam, các Cụm thi đua, các cấp hội đã chủ động triển khai phong trào thi đua yêu nước với các hình thức thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã chủ động và có nhiều sáng tạo trong phát động và tổ chức phong trào thi đua theo chủ đề riêng như: Hội Luật gia tỉnh Lai Châu với chủ đề thi đua“Mỗi hội viên luật gia là một cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật”; Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận với chủ đề “Hướng về cơ sở, mở rộng cơ chế tham gia; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội”, thực hiện giải pháp “Tìm việc mà làm, tìm hay mà học, tìm sai mà sửa”; các tổ chức Hội thuộc Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh đã có những sáng tạo mới với những mô hình như tổ chức và phát động “Phong trào 3 không, 3 có về an toàn giao thông”; Hội Luật gia tỉnh Yên Bái với phong trào:“Chung tay xây dựng nông thôn mới, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tích cực đưa hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đến với người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số”; Hội Luật gia tỉnh Hà Giang với phong trào “Thi đua từng ngày, làm hay, sáng tạo; Tất cả đồng lòng, quyết tâm vì Hà Giang phát triển”; Hội Luật gia tỉnh Lào Cai với phong trào thi đua: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Luật gia các cấp, nhiệm kỳ 2014 – 2019...

Để triển khai việc các phong trào thi đua có hiệu quả, ngày 14/3/2011, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ra quyết định số 37/HLGVN về việc thành lập 6 Cụm thi đua. Sau một thời gian triển khai thực hiện, việc sinh hoạt thi đua theo Cụm bước đầu đã đi vào nề nếp. Thông qua việc tổ chức phong trào thi đua đã tạo môi trường giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, nhất là trong việc tổ chức các phong trào thi đua theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong 5 năm qua, Hội Luật gia Việt Nam luôn đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia tích cực vào việc triển khai, tổ chức học tập, tìm hiểu theo chuyên đề về đạo đức của Bác như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; nhiều cán bộ, hội viên đã tích cực tìm hiểu những câu chuyện hay, những việc làm tốt về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng vào công tác và sinh hoạt hàng ngày của mình, đóng góp vào thành tích chung của đơn vị; nhiều cấp hội, đơn vị trực thuộc đã triển khai các hoạt động một cách sáng tạo, vận dụng vào thực tế của đơn vị mình với những hình thức phong phú, thiết thực, góp phần động viên, khuyến khích đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng và tham gia tìm hiểu và học tập gương đạo đức của Bác Hồ. Hội Luật gia Việt Nam cũng đã cụ thể hóa 5 tiêu chuẩn đạo đức của người luật gia: Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, Vững vàng về chính trị tư tưởng, Tận tụy với nghề, Vì dân, Vì công lý. Những tiêu chuẩn này đã được phổ biến rộng rãi, trở thành cơ sở cho việc phấn đấu của các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam…

Tác giả bài viết: P.V
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 178/2019 new (1)

Trang 1 market Ban tin so 178 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 2019 1 small