15:05 ICT Thứ bảy, 14/12/2019
Rss Feed

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam

Đăng lúc: Thứ năm - 21/05/2015 09:17 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập ngày 17/11/1990 theo Quyết định số 405-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương). Từ 03 chi bộ với 34 đảng viên, đến nay Đảng bộ đã có bước phát triển mạnh về tổ chức với 52 chi bộ trực thuộc và hơn 570 đảng viên.

Tặng Huy hiệu 40 năm cho các đảng viên thuộc Đảng bộ

Tặng Huy hiệu 40 năm cho các đảng viên thuộc Đảng bộ

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ luôn là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là lực lượng nòng cốt của Liên hiệp Hội Việt Nam. Đội ngũ đảng viên bao gồm các đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, các Hội ngành và một số tổ chức trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam. Phần lớn đảng viên được đào tạo cơ bản, có trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, có nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; nhiều đồng chí đã từng giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp cao  của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành và đoàn thể, tổ chức xã hội ở Trung ương. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng và của hệ thống chính trị nói chung.

02

GS.TS Võ Tiến Trung, UVTW Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng báo cáo chuyên đề tại hội nghị của Đảng bộ.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và sự giám sát tích cực có hiệu quả của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, cùng quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, kinh tế vĩ mô bước đầu ổn định, cơ bản được phục hồi và tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và chủ quyền lãnh thổ, biển đảo được giữ vững, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Trong hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội Việt Nam, công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức được đẩy mạnh. Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ động phối hợp với Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch trong công tác vận động trí thức với nhiều nội dung đổi mới. Đảng bộ đã xác định xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn Đảng bộ là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng. Những nguyên tắc sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đảng và Đảng bộ được giữ vững, tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, công tác cán bộ được tăng cường. Tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được giữ vững, tin tưởng vào con đường đi lên CNXH mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn, vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Từ đó, đã có tác động tích cực đến công tác xây dựng tổ chức đảng của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tuy nhiên, Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam do tính chất đặc thù về hoạt động của một tổ chức quần chúng rộng lớn nên không có điều kiện để lãnh đạo toàn diện các hoạt động của cơ quan, tổ chức trong hệ thống Liên hiệp Hội mà chỉ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua tính tiên phong gương mẫu của các cá nhân đảng viên, vì vậy việc phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng vẫn còn bị hạn chế. Điều đó đã gây khó khăn trong hoạt động của từng chi bộ và trong sự điều phối hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Mặc khác, do độ tuổi trung bình của đảng viên trong Đảng bộ khá cao, một số đồng chí sức khỏe không tốt, cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức cơ sở đảng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Đảng ủy đã phối hợp với Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, các Hội thành viên và các tổ chức trực thuộc triển khai nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo và đạt được kết quả tốt trong các lĩnh vực hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường; Công tác xã hội hóa hoạt động KH&CN, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; hoạt động tôn vinh trí thức, phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ; hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế và nhiều hoạt động quan trọng khác đạt hiệu quả đáng ghi nhận.

Công tác chính trị, tư tưởng được Đảng bộ thực hiện nghiêm túc từ việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến đổi mới nội dung và phương thức thực hiện phù hợp với đặc thù của Đảng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương (khóa XI); Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về thi hành Hiến pháp sửa đổi; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan TW.

Trong triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo và đổi mới cách học tập, quán triệt nghị quyết, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình và khả năng của Đảng bộ, đồng thời hướng dẫn các chi bộ trực thuộc lựa chọn nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng. Qua đó, đa số đảng viên, cán bộ toàn Đảng bộ nhận thức được tính cấp thiết, vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, đồng thời tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của Đảng đề ra, tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, phản động, không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động. Bên cạnh đó, đã quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và hội viên; chủ động tuyên truyền và định hướng thông tin dư luận xã hội, những vấn đề mới, phức tạp và nổi cộm hiện nay đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đoàn viên.

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và hội viên trong Đảng bộ cơ bản ổn định, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng và tin tưởng vào đường lối đổi mới, sự lãnh đạo của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, nỗ lực, sáng tạo trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên thường xuyên quan tâm đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực mình công tác, quan tâm nhiều đến những biến động của khu vực và thế giới.

Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam luôn được Đảng bộ cấp trên công nhận là Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”; Đảng bộ Khối đã vinh danh 5 Bí thư chi bộ tiêu biểu, tặng Bằng  khen 03 chi bộ; Bằng khen 03 cá nhân và nhiều cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  Thời gian qua, toàn Đảng bộ đã có 209 đảng viên dược tặng Huy hiệu Đảng. Công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được Đảng ủy thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối, kết quả: 100% Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không có Chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; 32 lượt chi bộ và 70 lượt đảng viên được khen thưởng.

 Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, nhất là việc tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm và xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh. Qua đó, chất lượng, hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ được nâng lên; cán bộ đảng viên trong Đảng bộ vững vàng hơn về lập trường tư tưởng chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức người đảng viên cộng sản theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Hàng năm, chương trình kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc đến các chi bộ trực thuộc để thực hiện.  Kết quả các chi bộ đã nghiêm túc thực hiện những nội dung chương trình của Đảng ủy đề ra, theo đó các vấn đề được đề cập trong kế hoạch giám sát đạt yêu cầu, không có vấn đề nổi cộm cần giải quyết, không có tổ chức đảng nào vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc của Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm, không có trường hợp khiếu kiện đối với đảng viên và tổ chức đảng.

03

TS. Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay”, Đảng ủy đã phối hợp với Đảng đoàn thực hiện nghiêm túc, đồng thời ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác dân vận đến toàn Đảng bộ, đây là đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa sâu rộng. 100% chi bộ đã nghiêm túc thực hiện và lấy tư liệu bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ đề sinh hoạt, Đảng ủy đánh giá đợt sinh hoạt nói trên đã đạt kết quả tốt, hầu hết cán bộ, đảng viên đều thấm nhuần hơn tư tưởng của Người trong công tác Dân vận, giá trị nguyên vẹn của bài báo đã thực sự có sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân và mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục củng cố, kiện toàn và xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, nhằm xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Tác giả bài viết: Trần Hồng Ánh; Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll