Công văn số 66/BKHCN-ƯDCN của Bộ Khoa học Công nghệ ngày 24/3/2014 v/v phối hợp tổ chức hoạt động trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ khu vực Bắc bộ năm 2014

Công văn số 66/BKHCN-ƯDCN của Bộ Khoa học Công nghệ ngày 24/3/2014 v/v phối hợp tổ chức hoạt động trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ khu vực Bắc bộ năm 2014