Công văn 447/LHHVN – TCCSH ngày 14/6/2019 đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW và xây dựng Văn kiện Đại hội VIII (Đối với Liên hiệp Hội tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương)

Công văn 447/LHHVN – TCCSH  ngày 14/6/2019 đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW và xây dựng Văn kiện Đại hội VIII (Đối với Liên hiệp Hội tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương)