Quyết định số 476/QĐ- LHHVN ngày 07/5/2019 về việc giải thể Trung tâm truyền thông phát triển nông thôn