Quyết định số 477/QĐ- LHHVN ngày 07/5/2019 về việc giải thể Trung tâm phát triển Mô hình Cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS