Quyết định số 479/QĐ- LHHVN ngày 07/5/2019 về việc giải thể Trung tâm Công nghệ thực phẩm và Công nghiệp môi trường