Quyết định số 792/QĐ-LHHVN, ngày 18/7/2019 về việc thành lập Hội đồng xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2019

Quyết định số 792/QĐ-LHHVN, ngày 18/7/2019 về việc thành lập Hội đồng xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2019