Thông báo số 10/THXDVN ngày 10/6/2019 về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân là Hội viên, thành viên của đơn vị Hội viện