Nhân tài và Kiến quốc

Sau 80 năm bị bọn thực dân Pháp giày vò, nước Việt Nam ta cái gì cũng kém cỏi, chỉ có lòng sốt sắng của dân là rất cao. Nay muốn giữ vững nền độc lập thì chúng ta phải đem hết lòng hăng hái đó vào con đường kiến quốc. Kháng chiến phải đi đôi với kiến quốc. Kháng chiến có thắng lợi thì kiến quốc mới thành công. Kiến quốc có chắc thành công, kháng chiến mới mau thắng lợi. Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển càng thêm nhiều.


Chúng ta cần nhất bây giờ là:

    
Kiến thiết ngoại giao

    
Kiến thiết kinh tế

    
Kiến thiết quân sự

    
Kiến thiết giáo dục


Vậy chúng tôi mong rằng đồng bào ai có tài năng và sáng kiến về những công việc đó, lại sẵn lòng hăng hái giúp ích nước nhà thì xin gửi kế hoạch rõ ràng cho Chính phủ. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kế hoạch ấy một cách kỹ lưỡng có thể thực hành được thì sẽ thực hành ngay.

 

Hồ Chí Minh

Nguồn : Báo Cứu quốc, số 91, ngày 14-11-1945.
Hồ Chí Minh Toàn tập,
Tập 4 (1945-1946),
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1995. Tr 99.